Σχετικά

Οι αυξανόμενες εξελίξεις στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν συμβάλει σημαντικά στην αύξηση τη οικονομικής ανάπτυξης των χωρών και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ατόμων. Η ανάπτυξη  των ψηφιακών υποδομών και της κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους πολίτες να αυξήσουν την ψηφιακή τους συμμετοχή καθώς παρέχονται νέες ευκαιρίες για συνεχή αλλαγή και συνεργασία. Υπάρχουν διάφορες ψηφιακές ευκαιρίες για ενήλικες στον ψηφιακό κόσμο. Ωστόσο, η ψηφιακή συμμετοχή αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Ειδικότερα, οι περισσότεροι αγρότες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα προγράμματα και τις υπηρεσίες για να παρακολουθούν όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις λόγω έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων. Πρέπει να βελτιωθεί η ψηφιακή παιδεία των αγροτών, με άλλα λόγια, η ικανότητά τους να χρησιμοποιούν ψηφιακή τεχνολογία, εργαλεία επικοινωνίας ή δίκτυα, για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό, ετοιμάστηκε το σχέδιο στρατηγικής εταιρικής σχέσης Erasmus + «Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων αγροτών». συμβάλλοντας στην ενεργό συμμετοχή αγροτών / παραγωγών στην κοινωνική και επιχειρηματική ζωή και επιτρέποντάς τους να δραστηριοποιηθούν αυξάνοντας τις ψηφιακές οριζόντιες δεξιότητές τους · αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά τους στη ζωή τους.

Η δικτύωση είναι η διαδικασία δημιουργίας αμοιβαία επωφελών σχέσεων με άλλους ανθρώπους και συνάντησης κοινών βάσεων. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία να δημιουργηθεί ένα δίκτυο αγροτών.

Έχουμε δημιουργήσει την «Πλατφόρμα Αγρότη» στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων των Αγροτών».

Το δίκτυο Αγρότης,

- θα οικοδομήσει κοινότητα δημιουργώντας νέες φιλίες και επιχειρηματικές συνεργασίες και εμβάθυνση των υπαρχόντων

- θα παρέχει διαδικτυακές ευκαιρίες εκπαίδευσης

- θα στοχεύσει συγκεκριμένα είδη κοινού με κοινά ενδιαφέροντα και ανησυχίες

- θα παρέχει στους αγρότες χώρο για συζήτηση με συναδέλφους, που συχνά οδηγεί σε καινοτόμες στρατηγικές παραγωγής και μάρκετινγκ.

Επιπλέον, οι αγρότες μπορούν επίσης να οργανώσουν υποομάδες με βάση τα ενδιαφέροντά τους, όπως η βιολογική γεωργία, οι γυναίκες αγρότες ή συγκεκριμένα προϊόντα μέσω του δικτύου αγροτών.

Η "Πλατφόρμα Αγρότη" αποτελείται από έξι ενότητες: Φόρουμ / Συζήτηση ,Διαδικτυακή Αίθουσα Εκπαίδευσης, Χρήσιμοι Σύνδεσμοι, Πηγές Πληροφοριών, Ειδήσεις / Ανακοινώσεις / Εκδηλώσεις και Ιδρύματα / Οργανισμοί που θα επιτρέψουν εταιρικές συνεργασίες