Η Κατάσταση των Αγορών Γεωργικών Προϊόντων 2020

Η Κατάσταση των Αγορών Γεωργικών Προϊόντων 2020 (SOCO 2020) στοχεύει στη συζήτηση τακτικών και μηχανισμών που προωθούν βιώσιμα αποτελέσματα - οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά - στις αγορές γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο. Η ανάλυση οργανώνεται σύμφωνα με τις τάσεις και τις προκλήσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο των παγκόσμιων συζητήσεων για το εμπόριο και την ανάπτυξη. Αυτές περιλαμβάνουν την εξέλιξη του εμπορίου και των αγορών, την εμφάνιση παγκόσμιων αλυσίδων αξίας στα τρόφιμα και τη γεωργία , το βαθμό στον οποίο οι μικροκαλλιεργητές στις αναπτυσσόμενες χώρες συμμετέχουν σε αλυσίδες αξίας και αγορές , και οι μετασχηματιστικές επιπτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στις αγορές.

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0665en