Πληροφοριακά Συστήματα στη Γεωργία: Γεωργία Ακριβείας

Αυτό το μάθημα περιγράφει τη χρήση των μη επανδρωμένων συστημάτων αέρα (UAS) σε γεωργικές δραστηριότητες. Προστέθηκε ως μέρος του μαθήματος ΤΠΕ στη Γεωργία, λαμβάνοντας υπόψη την προοδευτική χρήση των «drone» για τέτοιους σκοπούς στην Ευρώπη.

Υπάρχουν δύο κύρια κεφάλαια: 1. Ορισμός της Γεωργίας Ακριβείας, 2. Περιγραφή του εξοπλισμού και των χρήσεών του.

Το μάθημα απευθύνεται σε παραγωγούς και οργανισμούς ως μέσο ευαισθητοποίησης σχετικά με τα πιθανά οφέλη αυτής της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η τεχνολογία δεν είναι τόσο αποτελεσματική για μικρές εκμεταλλεύσεις.

http://future-farmer.eu/enrol/index.php?id=44