Pravidla a podmínky

Tyto webové stránky vlastní a udržuje The Farmer Platform, která odkazuje na „my“, „nás“, „naše“ a termíny „vy“ nebo „váš“ odkazují na uživatele, návštěvníka nebo diváka webové stránky.

Tato webová stránka je chráněna autorskými právy i právy k databázi. Vaše používání této webové stránky, včetně veškerých informací, které nám můžete zaslat nebo odeslat na webovou stránku a / nebo jakéhokoli zboží zakoupeného prostřednictvím této webové stránky, podléhá následujícím obchodním podmínkám („obchodní podmínky“). Vstupem do kterékoli části webové stránky se má za to, že jste plně přijali tyto podmínky. Pokud podmínky nepřijmete, musíte web okamžitě opustit.

Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění provádět změny, pozastavit, odebrat nebo zakázat přístup k jakýmkoli částem tohoto webu ak těmto Podmínkám a je vaší odpovědností tuto stránku čas od času znovu navštívit a znovu si přečíst toto upozornění . Jakékoli revidované podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na tomto webu a vaše další používání tohoto webu znamená váš souhlas s těmito podmínkami.

 

Omezení používání materiálů

 

Berete na vědomí, že tento web obsahuje obsah, který je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, servisními značkami, obchodními tajemstvími, patenty nebo jinými vlastnickými právy a že tato práva jsou platná a chráněná ve všech formách, médiích a technologiích, které nyní existují a budou dále vyvíjeny. Rovněž berete na vědomí, že Obsah je a zůstane majetkem Farmářské platformy a jejích vlastníků nebo jakékoli jiné strany (každá „Přispěvatel“), která se podílela na přípravě nebo zveřejnění Obsahu. Nikdy nebudete uplatňovat jakékoli nároky na vlastnictví jakéhokoli obsahu z důvodu vašeho používání nebo jakéhokoli práva používat tento web a neudělíte ani nevytvoříte ani neztratíte žádné zástavní právo nebo jiný bezpečnostní zájem z toho vyplývající. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny zákony o autorských právech a ochranných známkách, a nebudete zatěžovat žádný zájem o Obsah ani se domáhat jakýchkoli práv. Nesmíte upravovat, přenášet, podílet se na prodeji nebo převodu ani vytvářet odvozená díla na základě jakéhokoli Obsahu, a to zcela nebo zčásti. Můžete tisknout kopie Obsahu, pokud jsou tyto kopie vytvářeny pouze pro osobní, nekomerční použití a že budete udržovat veškerá upozornění obsažená v Obsahu nebo udržovaná Přispěvatelem, jako jsou všechna upozornění na autorská práva, legendy o ochranných známkách nebo jiné upozornění na vlastnická práva. Nebudete elektronicky ukládat žádnou významnou část žádného obsahu. Farmářská platforma vás opravňuje k prohlížení a používání Obsahu na tomto webu pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Použití Obsahu na jakémkoli jiném webu, včetně propojování nebo vytváření rámců, nebo v jakémkoli síťovém počítačovém prostředí za jakýmkoli účelem je bez předchozího písemného souhlasu Farmářské platformy zakázáno.

O povolení k použití obsahu z tohoto webu nebo z Obsahu vytvořeného a distribuovaného Farmer Platform si vyžádejte písemné povolení a uveďte úplné uvedení zdroje. O povolení je třeba požádat kontaktováním níže uvedených kontaktních adres. Atribuce obsahu webu by měla být uvedena následovně: „Dotisknuto se svolením Farmer Platform.

Materiál a chování návštěvníka

 

1.        Jiné než osobně identifikovatelné informace, na které se vztahují naše zásady ochrany osobních, jakýkoli materiál, který přenesete nebo pošlete na web, bude považován za nedůvěrný a nechráněný. Nebudeme mít ohledně tohoto materiálu žádné závazky. My a naši zástupci můžeme svobodně kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, začleňovat a jinak používat takový materiál a všechna data, obrázky, zvuky, text a další věci v nich obsažené pro jakékoli komerční nebo nekomerční účely.

 

2.       Máte zakázáno zveřejňovat nebo přenášet jakékoli materiály na webové stránky nebo z nich

−        které jsou výhružné, pomlouvačné, obscénní, neslušné, pobuřující, urážlivé, pornografické, urážlivé, rasistické, schopné podněcovat rasovou nenávist, diskriminační, hrozivé, skandální, pobuřující, rouhačské, v rozporu s důvěrou, v rozporu s ochranou soukromí nebo které může způsobit obtěžování nebo nepříjemnosti; nebo

−        pro které jste nezískali všechny potřebné licence a / nebo schválení; nebo

−        které představuje nebo podporuje jednání, které by bylo považováno za trestný čin, vedlo by k občanskoprávní odpovědnosti nebo by bylo jinak v rozporu s právem nebo porušením práv jakékoli třetí strany v jakékoli zemi na světě; nebo

−        které je technicky škodlivé (mimo jiné včetně počítačových virů, logických bomb, trojských koní, červů, škodlivých komponent, poškozených dat nebo jiného škodlivého softwaru nebo škodlivých dat).

 

3.       Web nesmíte zneužít (mimo jiné hackováním).

 

Duševní vlastnictví, autorská práva a práva třetích stran

Farmářská platforma a její vlastníci mají veškerá práva, nároky a zájmy na Weby a na ně, včetně, ale bez omezení, grafiky, obsahu stránek, designu, organizace, kompilace a dalších záležitostí souvisejících nebo zahrnutých na Stránkách.

Tato webová stránka je zpřístupněna pouze pro informační a komunikační účely. Výňatky z informací na tomto webu mohou být reprodukovány nebo přeloženy pro osobní a vzdělávací účely, nikoli však pro prodej nebo komerční použití. Jakékoli použití obsahu z našich webových stránek bude doprovázeno potvrzením zdroje.

Jakékoli jiné použití než pro osobní nebo vzdělávací účely, včetně reprodukce nebo překladu podstatných částí obsahu, vyžaduje naše výslovné předchozí písemné povolení. Pokud porušíte kteroukoli z těchto podmínek, vaše oprávnění k používání tohoto webu se automaticky ukončí a musíte okamžitě zničit všechny stažené nebo vytištěné výňatky z tohoto webu.

Obsah a materiály zveřejněné na tomto webu mohou být obsahem chráněným autorskými právy jiných osob („obsah třetích stran“), který je používán na základě svolení nebo podle článku 107 autorského zákona jako „fair use“ pro účely, jako je vzdělávání a výzkum. Respektujeme duševní vlastnictví ostatních a žádáme vás, abyste učinili totéž. Uživatelé musí před kopírováním, distribucí nebo jiným použitím těchto materiálů získat povolení od vlastníků jakéhokoli Obsahu třetích stran. Není-li podle autorského zákona výslovně povoleno jinak, nedochází k žádnému kopírování, další distribuci, opětovnému přenosu, zveřejnění nebo komerční využití staženého materiálu bude povoleno bez výslovného souhlasu vlastníka autorských práv.

Pokud se domníváte, že vaše práce byla zkopírována na jeden nebo více webů způsobem, který představuje porušení autorských práv nebo jinak porušuje vaše práva duševního vlastnictví, kontaktujte nás e-mailem na kontaktní údaje uvedené na konci a uveďte následující: ( i) identifikace toho, co je údajně porušeno; ii) identifikace toho, co údajně porušuje; (iii) vaše kontaktní údaje (nebo kontaktní údaje osoby, kterou potřebujeme kontaktovat ohledně porušení); (iv) prohlášení, že osoba podávající stížnost tak činí s dobrou vírou, že použití materiálu způsobem, který je předmětem stížnosti, není povoleno vlastníkem, jeho zástupcem nebo zákonem; (v) prohlášení, že poskytnuté informace jsou přesné a pod trestem křivé přísahy; vi) fyzický nebo elektronický podpis osoby podávající stížnost; a vii) pokud tato osoba není vlastníkem dotčeného obsahu, prohlášení, že osoba podávající stížnost je oprávněna jednat jménem vlastníka.

Pokud vám bude poskytnuto uživatelské jméno a heslo pro použití tohoto webu, je toto poskytnuto důvěrně a nesmí být používáno a / nebo zveřejňováno nebo poskytováno žádné třetí straně.

 

Odkazy na naši stránku a na stránky třetích stran

Každý, kdo odkazuje na stránky, musí dodržovat všechny příslušné zákony a nesmí: (i) uvádět v omyl svůj vztah s touto platformou; (ii) uvádět nepravdivé nebo zavádějící informace o Farmer Platform; nebo (iii) obsahovat obsah, který je rozumně považován za vulgární, urážlivý, pomlouvačný, vulgární nebo nezákonný.

Pro vaše pohodlí může tento web pravidelně poskytovat odkazy na webové stránky třetích stran prostřednictvím odkazů dostupných na tomto webu, včetně webových stránek subjektů, které jsou přidruženy k platformě Farmer („stránky třetích stran“), pokud to považujeme za vhodné. Seznamy odkazů nejsou úplnými seznamy relevantních a / nebo užitečných internetových zdrojů. Naše rozhodnutí odkazovat na stránky třetích stran nepředstavuje schválení obsahu na těchto odkazovaných stránkách třetích stran. Nejsme zodpovědní za obsah žádného webového serveru třetí strany, ani neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, výslovná ani předpokládaná, týkající se obsahu (nebo přesnosti, aktuálnosti nebo úplnosti takového obsahu) na jakýchkoli webových stránkách třetích stran, a Farmářská platforma nenese žádnou odpovědnost jakéhokoli druhu ve vztahu k výše uvedenému. Při stahování souborů ze všech Webů byste měli postupovat opatrně, abyste chránili počítač před viry a jinými destruktivními programy. Pokud se rozhodnete pro přístup na propojené weby třetích stran, činíte tak na své vlastní riziko. Jakékoli obavy byste měli směřovat na administrátora nebo webmastera Webů třetích stran.

 

Zřeknutí se a omezení odpovědnosti

Obsah poskytovaný na tomto webu je poskytován jako služba veřejnosti. Informace uvedené na tomto webu jsou poskytovány pouze pro informační účely. Žádné informace uvedené na tomto webu nepředstavují právní poradenství ani nevytvářejí vztah právník-klient mezi národní radou neziskových organizací a jakoukoli jinou stranou.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tato stránka a její obsah jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“. Žádný z farmářské platformy a jejích vlastníků, žádných jejích členů, přidružených společností nebo jejich příslušných úředníků, ředitelů, zaměstnanců nebo agentů (souhrnně „platforma“) nezaručuje přesnost, úplnost nebo užitečnost jakéhokoli obsahu.

Budeme se snažit udržovat webové stránky aktuální a přístupné bez chyb nebo škodlivých komponent (počítačové viry, externí vloupání atd.). Narušení, přerušení nebo přítomnost škodlivých prvků mimo naši kontrolu jsou však možné. Žádná ze stran Farmer Platform nezaručuje, že tento web bude nepřerušovaný nebo bezchybný nebo že tento web, jeho server nebo jakékoli soubory dostupné ke stažení prostřednictvím těchto webů neobsahují počítačové viry ani jiné škodlivé prvky. Výslovně souhlasíte s tím, že veškerá rizika týkající se kvality a výkonu tohoto webu a přesnosti nebo úplnosti obsahu přebíráte výhradně vy. Nemůžeme za ně nést odpovědnost.

Žádná ze stran farmářské platformy nedělá a výslovně se zříká jakýchkoli prohlášení, potvrzení, záruk nebo záruk, výslovných nebo předpokládaných, týkajících se tohoto webu nebo jakéhokoli obsahu, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení práv třetích stran. Aniž by byla omezena obecnost výše uvedeného, ​​všechny strany platformy odmítají jakékoli záruky týkající se jakýchkoli případných výsledků. Za žádných okolností nebude žádná ze stran platformy odpovědná za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou spoléháním na informace získané prostřednictvím obsahu webových stránek. Je vaší odpovědností vyhodnotit přesnost, úplnost nebo užitečnost jakýchkoli informací nebo jakéhokoli obsahu dostupného prostřednictvím webových stránek.

V žádném případě nebude žádná ze stran platformy odpovědná za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vyplývající nebo související s obsahem, službou nebo touto dohodou, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu nebo jakéhokoli jiného teorie.

Protože některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za nedbalost, následné nebo náhodné škody, je v těchto jurisdikcích odpovědnost stran platformy omezena v největším rozsahu povoleném zákonem.

Vaším jediným a výlučným prostředkem nespokojenosti s tímto webem je přestat tento web používat.

Pokud si na webu všimnete něčeho neobvyklého, kontaktujte nás prostřednictvím jednoho z kontaktních e-mailů na konci.

Vyvineme veškeré úsilí, abychom situaci co nejdříve vylepšili / obnovili.

Ukončení

Farmářská platforma a její vlastníci si vyhrazují právo dle vlastního uvážení omezit, pozastavit nebo ukončit tuto smlouvu a váš přístup k celé nebo kterékoli části našeho webu nebo obsahu, kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti . Vyhrazují si právo kdykoli bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti změnit, pozastavit nebo ukončit veškerou nebo jakoukoli část tohoto webu nebo obsahu.

 

Kontakty

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto webu, zpětnou vazbu, komentáře, žádosti o technickou podporu, další komunikaci týkající se webu, žádosti o povolení k extrakci, použití nebo reprodukci jakýchkoli materiálů obsažených na webu, obraťte se na zástupce řídícího týmu na Farmářská platforma následujícími způsoby:

Organizace a kontaktní údaje:

Czech Republic: Institut Pro Trénink Pohostinnosti: martin.hrabec@hospitalitytraining.cz

Greece: Anaptixiako Kentro Thessalias: gaketh.aksoy@gmail.com, a.kostoulas@aketh.gr

Italy: Euroform RFS: giampiero.costantini@euroformrfs.it

Spain: Inercia Digital SL: susanacorona@inerciadigital.com, projects@inerciadigital.com

Turkey:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: ilknurbogrekci@hotmail.com, ebruserter@yahoo.com, projearge09@gmail.com

Aydın Valiliği: ozceylanemre@gmail.com, ab.koordinasyon@gmail.com, melihadogan78@gmail.com, emrekoksakkucuk@gmail.com

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi: tarabacioglu@adu.edu.tr, cagri@adu.edu.tr

Söke Zirai Ür. İşl. Tarımsal Yay. ve Hizmetiçi. Eğ. Merkezi Müdürlüğü: kursatasik@hotmail.com, bgkutlu@gmail.com

Karpuzlu Ziraat Odası: karpuzlu@tzob.org.tr